Kaydol Giriş Yap

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

novelheroes.com'a Üye ve nhYazarı  olurken alınan bilgi ve kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirme, aydınlatma ve rıza metnidir

 

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak novelheroes.com (ATT Basım Yayın Rekl. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Toplanıp İşleneceği

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; onaylamış olduğunuz novelheroes.com üyelik koşullarına istinaden tarafınıza sunulan  hizmetlerin gereğinin yerine getirilmesi, novelheroes.com'un kullanıcılarına fayda sunabilmesi, ürünlerinin geliştirilmesi, elektronik ileti gönderilebilmesi,  size özelleştirilmiş hizmet ya da teknolojiler sağlamak için toplanıp kullanabilecektir. Novelheroes bu bilgileri sizi kişisel olarak tanıtacak biçimde açıklamayacaktır. Bu amaçlarla toplanmış olan kişiler veriler, bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için novelheroes.com tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda 2. maddede belirtilen kişisel verilerin toplanması amaçları ve yasal mevzuatın zorunlu kıldığı  durumlar dışında hiçbir üçüncü kişi ve kuruma aktarılmayacak; yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere novelheroes.com (ATT Basım Yayın Rekl. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.). tarafından kullanılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız  kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmenin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahipleri Olarak Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@novelheroes.com adresine iletmeniz durumunda talebiniz, niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, www. novelheroes.com tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu bilgilendirme ve rıza metninin kapsadığı hususlarla ilgili novelheroes.com ile Üye ve  nhYazarları  arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olup Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanır. www.novelheroes.com internet sitesine Üye ve/veya nhYazarı olan, siteyi kullanan herkes bu metni ve koşulları kabul etmiş sayılır.

www.novelheroes.com,  bu metin üzerinde ilgili kanunlara, yönetmeliklere ve sair ikincil mevzuata uygun olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Zaman zaman, web-sitemize güncellenmiş versiyonlar yükleyerek iş bu metin değiştirilebilir. Bu değişikliklerden haberdar olmak için web sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneririz. 

Bu metin 28.02.2020 tarihinde güncellenmiştir.